نفس

 

[ شنبه سوم اردیبهشت 1390 ] [ 19:37 ] [ لیلا ]
[ ]

نامگذاری یونهای کاتیون ویونهای آنیون

نامگذاری یونهای کاتیون ویونهای آنیون کاتیون تک اتمی:کاتونی که در ساختار خود تک اتم دارد.مانند سدیم     نام کاتیون تک اتمی=یون+نام فلزمانند:)+Naیون سدیم
کاتیون چنداتمی: کاتونی که در ساختار خودچند اتم دارد.      نام کاتیون چنداتمی=  نام فلز+پسوند«_ُِم» :آمونیُمNH4+ آنیون تک اتمی: آنیونی که در ساختار خود تک اتم دارد.     نام آنیون تک اتمی=نام نا فلز+ پسوند«ید» (یون)کلرید:Cl- آنیون چند اتمی: آنیونی که در ساختار خود چنداتم دارد.              اگرعنصرفقط یک نوع بنیان تشکیل دهد:  نام عنصر+ پسوند«ات» سیلیکات:2-SiO3     اگرعنصر دونوع بنیان تشکیل دهد: نام بنیان با اگر اکسیژن کمتر: نام نا فلز+«یت»   نام بنیان با اکسیژن بیشتر: نام نا فلز+«ات» سولفیت     سولفات    :S02-4      S02-3 اگرعنصر چهارنوع بنیان تشکیل دهد:از پیشوندهایی نیزاستفاده می کنیم:       اگر اکسیژن , دو بود:هیپو+ نام عنصر+«یت»      اگر اکسیژن , دو بود: نام عنصر+«یت»           اگر اکسیژن , سه بود: نام عنصر+«ات»                

اگر اکسیژن , چهاربود:پر+ نام عنصر+«ات»

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 16:0 ] [ لیلا ]
[ ]

نامگذاری یونهای کاتیون ویونهای آنیون

نامگذاری یونهای کاتیون ویونهای آنیون کاتیون تک اتمی:کاتونی که در ساختار خود تک اتم دارد.مانند سدیم     نام کاتیون تک اتمی=یون+نام فلزمانند:)+Naیون سدیم
کاتیون چنداتمی: کاتونی که در ساختار خودچند اتم دارد.      نام کاتیون چنداتمی=  نام فلز+پسوند«_ُِم» :آمونیُمNH4+ آنیون تک اتمی: آنیونی که در ساختار خود تک اتم دارد.     نام آنیون تک اتمی=نام نا فلز+ پسوند«ید» (یون)کلرید:Cl- آنیون چند اتمی: آنیونی که در ساختار خود چنداتم دارد.              اگرعنصرفقط یک نوع بنیان تشکیل دهد:  نام عنصر+ پسوند«ات» سیلیکات:2-SiO3     اگرعنصر دونوع بنیان تشکیل دهد: نام بنیان با اگر اکسیژن کمتر: نام نا فلز+«یت»   نام بنیان با اکسیژن بیشتر: نام نا فلز+«ات» سولفیت     سولفات    :S02-4      S02-3 اگرعنصر چهارنوع بنیان تشکیل دهد:از پیشوندهایی نیزاستفاده می کنیم:       اگر اکسیژن , دو بود:هیپو+ نام عنصر+«یت»      اگر اکسیژن , دو بود: نام عنصر+«یت»           اگر اکسیژن , سه بود: نام عنصر+«ات»                

اگر اکسیژن , چهاربود:پر+ نام عنصر+«ات»

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 15:59 ] [ لیلا ]
[ ]

یون های چند اتمی :

کاتیون یا آنیون هایی که از چند اتم تشکیل شده باشند .

  *در یون های چند اتمی میان اتم ها پیوند شیمیایی وجود داشته  واین یون ها در واکنش های شیمیایی به شکل واحد و بصورت مستقل عمل می کنند .

* در موازنه واکنش ها به روش وارسی این یون ها را همانند یک ذرۀ واحد در نظر گرفته  وبا هم موازنه می کنند .

یون های چند اتمی دو نوع هستند :

1-                       کاتیون های چند اتمی :

کاتیون های چند اتمی  شامل یون مرکورو یا یون جیوۀ (I)  یعنی Hg22+  و یون های آمونیم می باشند مثل : NH4+ یون آمونیم و

NH3+3CH یون متیل آمونیم و..................

     2 – آنیون های چند اتمی :

این یون ها یک یا چند بار منفی داشته  واز چند اتم ساخته شده اند که در نامگذاری آنها با توجه قواعد زیر  عمل می شود :

الف ) اگر آنیون چند اتمی اکسیژن نداشته باشد یا تنها از اکسیژن تشکیل شده باشد پس از نام،آخرش به پسوند " ید "  ختم می شود .

مثل :   O22-   پراکسید     ،   O2- سوپراکسید   ،  CN-  سیانید  ) SCN-  تیوسیانات ،مشتق از OCN- سیانات است )

 ب) اگر آنیون چند اتمی اکسیژن داشته باشد در این صورت :

  1) اگر عدد اکسایش اتم مرکزی 1+ باشد به صورت  هیپو+ نام عنصر + یت   نام گذاری می شود مثل H2PO2-  هیپوفسفیت و IO- هیپویدیت و BrO-  هیپوبرمیت وClO-هیپوکلریت .

  2) اگر عدد اکسایش اتم مرکزی 7+ باشد به صورت پر+ نام عنصر + ات   نام گذاری می شود : مثل IO4-   پریدات و

BrO4- پر برمات و ClO4-پر کلرات وMnO4- پرمنگنات

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 15:58 ] [ لیلا ]
[ ]

کالریمتر

کالریمتر

 

در آزمایشگاه، تبادل انرژی گرمایی بین دو یا چند جسم درون ظرفی به نام کالریمتر یا گرماسنج انجام می شود. کالریمتر ظرفی است که در حالت ایده آل محیط داخلش با بیرون ظرف ارتباط گرمایی ندارد.

 

 

کالریمتر (Calorimeter) دستگاهی است که برای گرما سنجی، اندازه گیری دمای واکنش‌های شیمیایی و تغییرات فیزیکی و همچنین ظرفیت گرمایی ویژه از آن استفاده می‌شود.
[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 15:53 ] [ لیلا ]
[ ]

گرماسنج بمبی

بمب گرماسنج وسیله ایی برای اندازه گیری مقدار انرژی آزاد شده از سوختن نمونه‌های مورد نظر است برای استفاده از این وسیله است.

 

  1. نمونه ایی از ماده ی واکنش دهنده با وزن مشخص درون فنجانک بمب قرار داده شده و سپس با گاز اکسیژن تحت فشار پر می‌شود. 
  2. بمب در مقدار معینی آب که در یک مخزن عایق کاری شده قرار دارد، گذاشته می‌شود در این مرحله دمای آغازین یادداشت شده سپس با گرم کردن سیستم افروزش که داخل نمونه قرار دارد واکنش سوختن آغازمی‌شود.   گرمای حاصل از واکنش به وسیله گرماسنج و محتویات آن ( آب) جذب می‌شود و پس از پایان واکنش دمای نهایی یادداشت می شود. به این ترتیب گرمای جذب یا آزاد شده را به دست می آید.
[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 15:52 ] [ لیلا ]
[ ]

سوم تجربی هجرت

ممنون از پریسا، افسانه، سمانه عزیزم

[ شنبه بیست و هفتم دی 1393 ] [ 15:47 ] [ لیلا ]
[ ]

samaneh

salam

date  13-17-20-24

thanks

[ جمعه دوازدهم دی 1393 ] [ 17:16 ] [ لیلا ]
[ ]

گرما:

 صورتي از انرژي است كه در اثر اختلاف دما از جسم گرم به جسم سرد منتفل مي شود.

واحدا اندازه گيري گرما ژول (J) است ولي از واحدهاي ديگر چون كالري (Cal) و كيلوكالري(Kcal) نيز استفاده مي شود. 

تعريف كالري: مقداري گرمايي است كه به يك گرم از جسم داده مي شود تا دماي آن 10C افزايش يابد. 

نكته: هر كيلو كالري برابر 1000 كالري است. 1kcal=1000cal

نكته: هر كالري معادل 18/4 ژول مي باشد.  

انرژي دروني: به مجموعه ي انرژي هاي ذرات سازنده ي هر ماده انرژي دروني آن ماده مي گويند.

 عوامل موثر بر انرژي دروني:1- تعداد ذرات سازنده ي هر ماده.2

نكته1: هر چه ذرات سازنده ي يك ماده بيش تر و انرژي هر ذره ي آن زيادتر باشد، انرژي دروني آن ماده بيش تر است.نكته2: انرژي پتانسيل هر يك از ذرات سازنده ي هر ماده در اثر نيرويي است كه از طرف ذرات اطراف به آن وارد مي شود، به وجود مي آيد.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 6:22 ] [ لیلا ]
[ ]

روش تشخیص کمیت مقداری و شدتی

وقتی یک سیستم همگن به دو سیستم مجزا تقسیم می شود ، جرم کل سیستم برابر است با مجموع جرم این دو قسمت و حجم کل سیستم نیز برابر است با مجموع حجم این دو  قسمت . از طرف دیگر دمای کل سیستم برابر مجموع دماهای دو قسمت نمی باشد .  در حقیقت دما ، فشار و دانسیته کل سیستم برابر می باشد با مقادیر این خواص  در هر یک از قسمت ها . و این موارد ذکر شده به ما کمک می کند تا تمایز بین کمیت مقداری و کمیت شدتی را درک کنیم.
اگر مقدار یک خاصیت در یک سیستم  برابر باشد با مجموع مقادیر این خاصیت در قسمت های مجزای سیستم ، این خاصیت یک خاصیت مقداری (Extensive Property) می باشد. جرم ، حجم و وزن و چندین خواص دیگر مثل انتالپی ، انتروپی وانرژی داخلی جزء خواص مقداری محسوب می شوند. یک خاصیت شدتی دارای  مقدار مشابهی در هر قسمت می باشد که این مقدار با مقدار آن برای کل سیستم  نیز برابر می باشد.  اندازه گیری یک خاصیت شدتی می تواند بدون توجه به جرم  کل سیستم و یا وسعت سیستم انجام گیرد. فشار ، دما و دانسیته نمونه هایی از  این نوع خواص می باشند.
اگر مقدار یک خاصیت مقداری به جرم سیستم تقسیم شود نتیجه آن یک خاصیت شدتی می باشد که به آن خواص ویژه می گوییم.
 
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 16:36 ] [ لیلا ]
[ ]