نفس

 

[ شنبه سوم اردیبهشت 1390 ] [ 19:37 ] [ لیلا ]
[ ]

گرما:

 صورتي از انرژي است كه در اثر اختلاف دما از جسم گرم به جسم سرد منتفل مي شود.

واحدا اندازه گيري گرما ژول (J) است ولي از واحدهاي ديگر چون كالري (Cal) و كيلوكالري(Kcal) نيز استفاده مي شود. 

تعريف كالري: مقداري گرمايي است كه به يك گرم از جسم داده مي شود تا دماي آن 10C افزايش يابد. 

نكته: هر كيلو كالري برابر 1000 كالري است. 1kcal=1000cal

نكته: هر كالري معادل 18/4 ژول مي باشد.  

انرژي دروني: به مجموعه ي انرژي هاي ذرات سازنده ي هر ماده انرژي دروني آن ماده مي گويند.

 عوامل موثر بر انرژي دروني:1- تعداد ذرات سازنده ي هر ماده.2

نكته1: هر چه ذرات سازنده ي يك ماده بيش تر و انرژي هر ذره ي آن زيادتر باشد، انرژي دروني آن ماده بيش تر است.نكته2: انرژي پتانسيل هر يك از ذرات سازنده ي هر ماده در اثر نيرويي است كه از طرف ذرات اطراف به آن وارد مي شود، به وجود مي آيد.

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه شانزدهم آذر 1393 ] [ 6:22 ] [ لیلا ]
[ ]

روش تشخیص کمیت مقداری و شدتی

وقتی یک سیستم همگن به دو سیستم مجزا تقسیم می شود ، جرم کل سیستم برابر است با مجموع جرم این دو قسمت و حجم کل سیستم نیز برابر است با مجموع حجم این دو  قسمت . از طرف دیگر دمای کل سیستم برابر مجموع دماهای دو قسمت نمی باشد .  در حقیقت دما ، فشار و دانسیته کل سیستم برابر می باشد با مقادیر این خواص  در هر یک از قسمت ها . و این موارد ذکر شده به ما کمک می کند تا تمایز بین کمیت مقداری و کمیت شدتی را درک کنیم.
اگر مقدار یک خاصیت در یک سیستم  برابر باشد با مجموع مقادیر این خاصیت در قسمت های مجزای سیستم ، این خاصیت یک خاصیت مقداری (Extensive Property) می باشد. جرم ، حجم و وزن و چندین خواص دیگر مثل انتالپی ، انتروپی وانرژی داخلی جزء خواص مقداری محسوب می شوند. یک خاصیت شدتی دارای  مقدار مشابهی در هر قسمت می باشد که این مقدار با مقدار آن برای کل سیستم  نیز برابر می باشد.  اندازه گیری یک خاصیت شدتی می تواند بدون توجه به جرم  کل سیستم و یا وسعت سیستم انجام گیرد. فشار ، دما و دانسیته نمونه هایی از  این نوع خواص می باشند.
اگر مقدار یک خاصیت مقداری به جرم سیستم تقسیم شود نتیجه آن یک خاصیت شدتی می باشد که به آن خواص ویژه می گوییم.
 
[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 16:36 ] [ لیلا ]
[ ]

خواص شدت یک کمیت فیزیکی است که مقدار آن  به مقدار ماده ای که  اندازه گیری می شود بستگی ندارد. به عنوان مثال، دمای یک سیستم در تعادل گرمایی همان درجه حرارت  هر بخشی از آن است. اگر سیستم تقسیم  شود  درجه حرارت همه زیر سیستم ها یکسان است. همین امر به چگالی یک سیستم همگن و اگر سیستم به نصف، جرم و  حجم به همان نسبت یکسان تقسیم مي شود و چگالی بدون تغییر باقی مي ماند . علاوه بر این، نقطه جوش ماده ای نمونه ای دیگر از یک خصوصیت شدتی است. به عنوان مثال، نقطه جوش آب 100درجه سانتي گراد در فشار یک اتمسفر، یک واقعیت است که بدون در نظر گرفتن مقدار آب تعريف شده است

 به عنوان مثال،  نسبت  دو خاصيت مقداري يك خاصيت شدتي است - چگالی (شدتي) نسبت جرم  (مقداري) به حجم (مقداري).

نمونه هایی از خواص شدتي عبارتند از:

    پتانسیل شیمیایی
    غلظت
    تراکم (یا وزن مخصوص)
    تورق
    قابلیت ارتجاعی
    مقاومت الکتریکی
    سختی
    میدان مغناطیسی
    مغناطیسی کردن
    قابلیت انعطاف
    نقطه ذوب و نقطه جوش
    فشار
    انرژی خاص
    ظرفیت گرمایی ویژه
    حجم مخصوص
    حداکثر جذب طیفی (در راه حل)
    درجه حرارت
    ویسکوزیته

خواص مقداري
خواص مقداري توسط کتاب سبز IUPAC به عنوان یک کمیت فیزیکی است که ارزش این خواص متناسب با اندازه سیستم است ، و یا به مقدار ماده در سیستم بستگي دارد.  مثال:مقدار حرارت لازم برای ذوب یخ يك خاصيت مقداري است. .


نمونه هایی از خواص مقداري
    انرژی
    آنتروپی
    انرژی گیبس
    طول
    جرم
    تعداد ذرات
    حرکت
    تعداد مول
    حجم
    گشتاور مغناطیسی
    بار الکتریکی
    وزن

ترجمه شده از سايتhttp://en.wikipedia.org

[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 16:32 ] [ لیلا ]
[ ]

خانم الهام نفری سوم تجربی هجرت

رهرو ان نیست که گهی تند گهی خسته رود      رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

ممنون از پیشرفت چشمگیر شما در ازمون اخر

سمانه جان شما لطف دارید چاه باید از خودش اب بده که الحمدلله فوران میکنه

[ سه شنبه یازدهم آذر 1393 ] [ 10:18 ] [ لیلا ]
[ ]

گروه شیمی اذربایجان شرقی

نمونه سوالات شيمي (3)         فصل (1)

1- مراحل مختلف براي تهيه mL 100 محلول mol.L-1 1/0 پتاسيم پرمنگنات KMnO4 را با محاسبات لازم توضيح دهيد .

2- چند ميلي ليتر mol.L-1 H2SO4 1/0 براي واكنش كامل با mL 20 از محلول mol.L-1 KOH 2/0 بر طبق واكنش زير لازم است ؟                                                2KOH(aq) + H2SO4(aq) → Na2SO4(aq) + 2H2O(l)

3- g 135 از پودر خالص فلز آلومينيوم با مقدار اضافي آهن (III) اكسيد واكنش مي دهد ، پس از پايان واكنش g 252 آهن به دست مي آيد . بازده درصدي اين واكنش را حساب كنيد .            2Al(s) + Fe2O3(s) → Al2O3(s) + 2Fe(s)

4- براي تهيه سيليسيم، g 600 سيليسيم اكسيد را با g 300 كك ( C )  مخلوط مي كنند ، واكنش دهنده  محدوده كننده كدام است ؟                                                                    SiO2(s) + 2C(s) → Si(l) + 2CO(g)

5- واكنش هاي زير را موازنه كنيد .                                             P4 + H2SO4 → H3PO4 + SO2 + H2O  (الف

  N2 + H2O + CrO                            (NH4)2CrO7

6- واكنش هاي زير را كامل و موازنه كرده و نوع واكنش را در هريك بنويسيد .

 + ...... ……..    H2O2(aq) (الف

           

   
   

فتوسنتز

   
   

   HCl + Sr(OH)2 → ...... + SrCl2

 

   CO2 + H2O                     ....... + .......

7- 150ميلي ليتر محلول 25/0 مولارسولفوريك اسيد باچندميلي ليترمحلول 4/0 مول درليتر پتاسيم هيدروكسيد واكنش مي دهد؟

8- چند ليتر از گاز اكسيژن براي واكنش با 0/11 گرم هيدروژن براي تهيه آب لازم است؟در دماي واكنش چگالي گاز O2 برابر g/L 43/1 مي باشد .                                                                            2H2(g) + O2 (g)→ 2H2O(g)

9- اگر از واكنش 60/5 گرم آهن با محلول هيدروكلريك اسيد ، 1 ليتر گاز هيدروژن آزاد شده باشد درصد خلوص آهن را محاسبه كنيد .                                                                                      Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

10- در موازنه معادله زير به روش وارسي ابتدا از كدام عنصر موازنه را شروع مي كنيم ؟

Ca5(PO4)3F + H2SO4 → Ca(H2PO4)2 + CaSO4 + HF

11- براي تهيه 0/10 گرم گاز كلر طبق واكنش زير به چند گرم نمونه ناخالص MnO2 با خلوص 80 % نياز است ؟              MnO2(s) + 4HCl(aq) → MnCl2(aq) + Cl2(g)+ 2H2O(l)

12- بازده درصدي واكنش زير را تعيين كنيد در صورتيكه 6 گرم Ca3P2 با خلوص 80 % با مقدار زيادي آب تركيب شده باشند و مقدار 2/1 گرم PH3 به دست آمده باشد.             Ca3P2(s) + 6H2O(l) → 3Ca(OH)2(s) + 2PH3(g)

جرم مولي :          Ca3P2 = 182   ,    PH3  :  34

13- چند ميلي ليتر mol.L-1 NaOH 2/0 براي واكنش كامل با mL 16 محلول mol.L-1 1/0 طبق واكنش زير لازم است ؟

3NaOH(aq) + H3PO4(aq) → Na3PO4(aq) + 3H2O(l)

14- واكنش هاي جابه جايي دوگانه زير را كامل كنيد:

(الف AgNO3(aq) + NaCl(aq) → AgCl(s) + ………..

 (بSiO2(s) + HF(aq) → SiF4(g) + …………...

 (جH2SO4(aq) + Ca(OH)2(s) → H2O(l) + …………

 15- باتوجه به واكنش زير چند گرم P4O10 با درصد خلوص 85 % نياز است تا 300 گرم H3PO4 توليد شود ؟                                      P4O10(s) + 6H2O(l) → 4H3PO4(


ادامه مطلب
[ جمعه سی ام آبان 1393 ] [ 12:7 ] [ لیلا ]
[ ]

کاربردهای جوش شیرین

جوش شیرین یا همان بی کربنات سدیم دارای کاربردهای خلاقانه بسیاریست که به آنها اشاره میکنیم:

۱- با پاشیدن جوش شیرین بروی مواد شعله ور می تـوان آتش را فرو نشاند.

۲- از مـخلوط جوش شیرین و آب برای شستن میوه ها و سبزیجات استفاده کنید.

۳- جوش شیرین خارش و سوزش گزش پشه، زنبور و سایر حشرات را تسکین میدهد. با مخلوط آب و جوش شیرین یک خمیر غلیظ تهیه کنید و برای چند دقیقه بروی محل گزیدگی قرار دهید.

کلیدواژه ها: , , ,

[ دوشنبه بیست و ششم آبان 1393 ] [ 10:44 ] [ لیلا ]
[ ]

س.ط

با سلام علتش فقط استقبال گرم بچه های سوم تجربی

[ جمعه بیست و سوم آبان 1393 ] [ 18:30 ] [ لیلا ]
[ ]

نوسازی پوست صورت با نوعی پلیمر


گروهی از دانشمندان دانشگاه تگزاس و دانشگاه A&M آمریکا، موفق به کشف نوع جدید پلاستیک عالی شدند که از آن برای نوسازی پوست صورت که در اثر سانحه رانندگی و یا بیماری دچار آسیب گردیده، استفاده کرد. نام این پلیمر SMP است.

این ماده تجزیه‌پذیر در شکاف‌های صورت صدمه دیده و داربست هدایت کننده رشد استخوان‌ها قابل استفاده است.
این سلول استخوان‌ساز توسط پوششی از یک نوع پلیمر بدست آمد که برگرفته از تحقیقات قبلی بود که خاصیت رشد ستئوبلاست‌ها را دارد. در این آزمایش بعد از سه روز، رشد ستئوبلاست با این پوشش، پنج برابر بیشتر شد.
دانشمندان از ترکیب مولکولی مواد PCL و با حرکات ضربه‌ای، آن را به صورت کف ساختند. نرم بودن و قالب گیری راحت از خواص این مواد است که در دمای 60 درجه سانتیگراد  تا 37 درجه سانتیگراد بدون شکستگی سرد می‌شوند.
فرم اسفنجی این ماده، به استخوانها امکان تولید سلولهایی به نام استئوبلاست را که در داخل آن جمع شده و در حال رشد هستند را داده. پس این ماده در چاپ سه بعدی و قالب‌گیری به عنوان داربست برای رشد استخوان کاربرد دارد.
در جراحی‌های سخت با گرم کردن، چاپ سه بعدی یا قالب‌گیری می توان از این پلیمر به راحتی استفاده کرد.

بعد از بکارگیری این ماده، رشد استخوان در محافظ این اسفنج حالت داربستی کاملا از بین می رود و شکل استخوان های جدید نمایان می گردد.
آزمایش اولیه این پلیمر بر روی سر وصورت موش‌ها صورت پذیرفت و در صورت حصول نتیجه مطلوب به آزمایش بالینی مبدل می گردد.

[ دوشنبه نوزدهم آبان 1393 ] [ 8:1 ] [ لیلا ]
[ ]

جواب دفتر تالیف شیمی این است که:

۱- از نظر آرایش الکترونی لانتان (۵۷La) به صورت ۵d1و آکتینیم (۸۹Ac) به صورت ۶d1 است.و از این نظر بهتر است که در دسته d قرار داشته باشند(همانند جدول  کتاب پارسال۹۰)

۲- از نظر روند تغییرات خواص (مانند انرژی نخستین یونش ، نقطه ذوب و جوش ، نوع ساختار شبکه بلور و….) بهتراست که (۵۷La) و (۸۹Ac)جزو عنصرهای دسته f باشند(همانند جدول کتاب امسال۹۱)  و به جای آن ها دو عنصر ۷۱ و ۱۰۳ زیر  خانه اسکاندیم و ایریتیم قرار گیرند.

توضیح: موسسه آیوپاک تمام ۱۵ عنصر از۵۷ تا۷۱ را درخانه لانتان(زیرخانه ۳۹ ) قرار می دهد.  و تمام ۱۵ عنصر از۸۹ تا ۱۰۳ را در خانه آکتینیوم(زیرخانه ۳۹ ) قرار می دهد.

[ پنجشنبه پانزدهم آبان 1393 ] [ 16:4 ] [ لیلا ]
[ ]